Mahaarajapuram S.Srinivasan
*Nada Sri” ,“Sangeetha Sahrudaya Seva Ratna” , *

*“Kanchi Kamakoti Peeta Asthana Vidwan**”
*“Kalaimamani”***

*Maharajapuram Srinivasan*
(Carnatic Vocalist)
S/o Padmasri, SangeethaKalanidhi

Maharajapuram Sri Santhanam
Old No.12 New No.8, SIVAGNANAM RD, T.NAGAR
CHENNAI -17, Tamil Nadu, India .
Phone : 91-44-24336504
E-mail : maharajapuram_gv@yahoo.com
website:www.maharajapuram.in