Mahaarajapuram S.Srinivasan
*Nada Sri” ,“Sangeetha Sahrudaya Seva Ratna”*

*“Kanchi Kamakoti Peeta Asthana Vidwan**”
*“Kalaimamani”***

*MAHARAJAPURAM SRINIVASAN*
(Carnatic Vocalist)
S/o Padmasri Awardee, Sangeetha Kalanidhi

Maharajapuram Sri Santhanam
“Sai Gnanam”
Old No.12A , New No.8A, Sivagnanam Road, T.NAGAR
CHENNAI -600017, Tamil Nadu, India .
Phone : +91 8778701842
E-mail : maharajapuram_gv@yahoo.com
website:www.maharajapuram.in